Laboratorium hydrogeochemiczne Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH wykonuje badania fizykochemiczne wód. Od 14 czerwca 2009 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji — Certyfikat nr AB 1050.

W laboratorium działają 4 pracownie:
1. Pracownia spektrometrii mas i analizy specjacyjnej
2. Pracownia optycznej spektrometrii emisyjnej
3. Pracownia optycznej spektrometrii emisyjnej, chromatografii jonowej i przygotowania próbek stałych do analizy
4. Pracownia analiz klasycznych i przygotowania próbek do badań

Aparatura znajdująca się na wyposażeniu Pracowni optycznej spektrometrii emisyjnej, chromatografii jonowej i przygotowania próbek stałych do analizy została zakupiona z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020 w ramach projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia””.

W laboratorium zatrudniony jest kompetentny personel, uczestniczący regularnie w konferencjach, sympozjach i szkoleniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. udział wraz z referatami w sympozjach Eurachem — 2008, czy szkolenie w firmie Perkin Elmer w Seer Green, Wielka Brytania — 2002).

Laboratorium wykonywało badania realizowane przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dwóch międzynarodowych projektach w ramach 5 i 6 programu ramowego Unii Europejskiej: BASELINE (Natural Baseline Quality in European
Aquifers. A Basis for Aquifer Management V PR UE. Contract BASELINE No. EVK1-CT-1999 00006, 2000–2003) oraz BRIDGE (Background criteria for the identification of groundwater thresholds. VI PR UE. Contract BRIDGE No SSPI-2004 00 6538, 2005–2006). W latach 2009-2011, w ramach 7 programu ramowego UE Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej realizowała projekt Unii Europejskiej GENESIS (Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundater Directive. Contract GENESIS No: 226536).

O kompetencjach laboratorium świadczą również pozytywne wyniki badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC), w których regularnie uczestniczy.