Przegląd zlecenia badania

Poniżej znajdą Państwo przegląd ustaleń do badań zlecanych do Laboratorium Hydrogeochemicznego. Przy zlecaniu badań zwracamy się z prośbą o dostarczenie podpisanego formularza w formie papierowej bądź w postaci skanu przesłanego mailem.

Pobierz zlecenie/przegląd zlecenia

Proszę w szczególności uzupełnić pola o numerach:

 • 2 – numer Państwa zlecenia (jeśli jest to istotna dla Państwa informacja),
 • 3 – dane Zleceniodawcy,
 • 4 – rodzaj badanych próbek (woda podziemna, woda powierzchniowa, roztwory wodne, ciało stałe itp.),
 • 6 – miejsce pobrania próbek (np. nazwa ujęcia wód podziemnych, cieków powierzchniowych itp.),
 • 7 – data pobrania próbek. W przypadku akredytowanego poboru uzupełnia Laboratorium,
 • 8 – zakres badań (analiza jednopierwiastkowa, analiza wskaźnikowa/kontrolna, mała analiza, duża analiza)
 • 10 – w przypadku badań o rozszerzonym zakresie (mała analiza/duża analiza), wyrażają Państwo zgodę na podwykonawcę,
 • 16 – sposób przekazania sprawozdania z badań,
 • 17 – informacje istotne do zlecanego badania

Metody badań wykorzystywane w Laboratorium oraz granice oznaczalności poszczególnych parametrów zostały wymienione w Zakresie Akredytacji AB 1050 i znajdują się TUTAJ.

Ponadto, w przypadku „małej analizy”, wyrażają Państwo zgodę na oznaczenie poszczególnych parametrów metodami:

 • F, NO2, NO3 — metoda chromatografii jonowej (IC) wg PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012,
 • NH4+ — metoda spektrofotometryczna wg PN-ISO 7150-1:2002,
 • Indeks nadmanganianowy (ChZTMn) — metoda miareczkowa wg PN-EN ISO 8467:2001,

a w przypadku „dużej analizy” dodatkowo:

 • Cyjanki wolne (CN) — metoda spektrofotometryczna wg PN-80/C-04603/01,
 • Chlorofenole — metoda chromatografii gazowej (GC) wg EN 12673:1998,
 • Substancje powierzchniowo czynne anionowe (detergenty anionowe) — metoda spektrofotometryczna wg procedury własnej podwykonawcy, oznaczenie wykonane metodą akredytowaną,
 • Indeks fenolowy — metoda spektrofotometryczna wg PN ISO 6439:1994,
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) — metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) wg procedury własnej podwykonawcy, oznaczenie wykonane metodą akredytowaną,
 • Pestycydy chloroorganiczne i chlorobenzeny — metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) wg PN-EN ISO 6468:2002.