Analizy fizykochemiczne

Laboratorium posiada akredytację w dziedzinach badań chemicznych i właściwości fizycznych wody oraz pobierania próbek (kody identyfikacyjne dziedzin/przedmiotu badań za PCA: C/9/P oraz N/9/P).

Laboratorium wykonuje badania:

 • do monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2021 poz. 1576)
 • do klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)
 • do oceny stanu chemicznego wód pod kątem ich wykorzystania w rozlewnictwie (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466)
 • do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. 2018 poz. 605)
 • w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
 • agresywności wód względem betonu (PN-EN 206+A2:2021-08)

Laboratorium do badań fizykochemicznych wykorzystuje techniki:

 • miareczkowe (w zakresie oznaczania zasadowości oraz stężenia jonów chlorkowych) zgodne z normami PN-ISO 9297:1994 oraz PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004,
 • potencjometryczną (oznaczenie wartości pH) zgodnej z normą PN-EN ISO 10523:2012,
 • konduktometryczną (oznaczenie wartości przewodności elektrolitycznej właściwej) zgodnej z normą PN-EN 27888:1999,
 • spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) do analiz wielopierwiastkowych, zgodnej z normą PN-EN ISO 17294-2:2016-11 oraz Procedurą Badawczą Laboratorium PB-01 wydanie 4 z dnia 06.05.2018,
 • optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) do analiz wielopierwiastkowych, zgodnej z normą PN-EN ISO 11885:2009,
 • chromatografii jonowej do oznaczania anionów w wodzie, zgodnie z normą PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012E.