Analizy fizykochemiczne

Laboratorium posiada akredytację w dziedzinach badań chemicznych i właściwości fizycznych wody oraz pobierania próbek (kody identyfikacyjne dziedzin/przedmiotu badań za PCA: C/9/P oraz N/9/P).

Laboratorium wykonuje badania:

 • w ramach monitoringu wód (Dz.U. 2016 poz. 1178)
 • do oceny stanu chemicznego wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz.85)
 • do oceny stanu chemicznego wód pod kątem ich wykorzystania w
  rozlewnictwie (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466)
 • wód leczniczych (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 565)
 • badania z zakresu RMŚ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie warunków, jakie
  należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  (Dz.U. 2014 poz. 1800)
 • agresywności wód względem betonu (PN-EN 206+A1:2016-12)
 • korozyjności (PN-EN 206+A1:2016-12)
 • do oceny stanu chemicznego wód dopływających do kopalń
  (BN-79 6722-09)
 • stopnia agresywności wód dopływających do wyrobisk górniczych
  (PN-74 G-06001).

Laboratorium do badań fizykochemicznych wykorzystuje metody:

 • miareczkowe (w zakresie oznaczania zasadowości oraz stężenia jonów chlorkowych) zgodne z normami PN-ISO 9297:1994 oraz PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004,
 • potencjometryczną (oznaczenie wartości pH) zgodnej z normą PN-EN ISO 10523:2012,
 • konduktometryczną (oznaczenie wartości przewodności elektrolitycznej właściwej) zgodnej z normą PN-EN 27888:1999,
 • spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) do analiz wielopierwiastkowych, zgodnej z normą PN-EN ISO 17294-2:2016-11 oraz Procedurą Badawczą Laboratorium PB-01 wydanie 4 z dnia 06.05.2018,
 • optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) do analiz wielopierwiastkowych, zgodnej z normą PN-EN ISO 11885:  2009.